REGULAMIN


REGULAMIN KONKURSU “Liderzy Rekrutacji” (dalej “Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu “Liderzy Rekrutacji” (zwanego dalej „Konkurs”) jest Grupa OLX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numer identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960, Kapitał zakładowy 1.000.100,00 PLN (dalej „Organizator”).
2. Konkurs jest prowadzony na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie pod adresem: knowhow2021.pl (dalej “Strona Konkursu”).
6. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na Stronie Konkursu.

§ 2. Zasady oraz przebieg Konkursu
1. Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych akcji rekrutacyjnych, które zostały przeprowadzone i zakończone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. (dalej “Akcje rekrutacyjne”)
2. W Konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje, które:
a. mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. skutecznie przystąpiły do Konkursu tj. zgłosiły pracę poprzez rejestrację online na Stronie konkursu oraz poprawnie wypełniły formularza zgłoszeniowy (dalej “Zgłoszenie”) uwzględniający wgranie materiałów dodatkowych (dalej “Materiały”). Zgłoszeniu do Konkursu podlegają prace opisujące szeroko rozumiane działania rekrutacyjne, prowadzone w różnych kanałach (prasa, outdoor, telewizja, internet, event itd.), c. spełniają wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
3. Przedsiębiorcy lub instytucje uczestniczące w Konkursie, spełniające łącznie powyższe warunki zwane są dalej w treści Regulaminu “Uczestnikiem”.
4. Przyjmowanie Zgłoszeń w ramach Konkursu rozpocznie się w dniu 13 października 2020 r. i zakończy w dniu 12 listopada 2020 r. roku o godz. 23:59.
5. Zgłoszenie oraz Materiały wysłane po dacie zakończenia Konkursu nie zostaną przyjęte przez Organizatora.
6. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie oraz Materiały podlegają weryfikacji i muszą uzyskać zgodę właściciela przedsiębiorstwa lub instytucji na wykorzystanie ich w Konkursie, którego dane Zgłoszenie dotyczy.
7. Każdy Uczestnik, wysyłając Zgłoszenie oraz Materiały oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Materiałów oraz że jest uprawniony do udziału w Akcji.
8. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanymi Organizatorowi Materiałami oraz Zgłoszeniem.
9. Zgłoszeń dokonywać mogą w szczególności:
a. Pracodawcy,
b. Działy HR/rekrutacji/kadr,
c. Agencje pracy tymczasowej,
d. Agencje zatrudnienia,
e. Head hunterzy,
f. Agencje employer brandingowe,
g. Agencje reklamowe.
10. Przesłanie Zgłoszenia oraz udostępnienie Materiałów jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie.
11. Przekazane w ten sposób Zgłoszenie oraz Materiały mogą zostać wykorzystane w informacjach i promującym Akcję.
12. Każdy Uczestnik może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie w wybranej kategorii – Kreatywność, Innowacyjność lub Efektywność (dalej “Kategorie”).
13. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, przekazane Organizatorowi Materiały oraz Zgłoszenie nie naruszają praw osób trzecich.
14. Zadanie będące przedmiotem Konkursu oceniane będzie w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności jego wykonania przez powołaną przez Organizatora komisję (dalej “Komisja”), która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.
15. Wybór zwycięzców dokonany zostanie dwuetapowo. Etap I odbywał się będzie w trybie głosowania on-line, następnie w każdej kategorii zostanie wyłonionych do 3 Zgłoszeń, które będą przedmiotem obrad podczas II etapu oceny Komisji. Spośród nominowanych Zgłoszeń, w każdej Kategorii zostanie wybrany jeden zwycięzca (dalej “Zwycięzca”) .
16. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
17. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby, które są lub były bezpośrednio powiązane z Uczestnikami lub przesłanym Zgłoszeniem i Materiałami.
18. Komisja nagrodzi Zwycięzców i przyzna nagrody w każdej Kategorii (dalej: „Nagroda”).
19. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas organizowanego przez Organizatora eventu Know How 2021.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, gdy:
a. naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu;
b. naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności naruszy
prawa autorskie – popełni plagiat cudzego dzieła niezależnie od formy czy stanu.
21. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.

§ 3. Dane Osobowe
1. Organizator będzie przetwarzał podane przez Uczestnika dane osobowe w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez czas niezbędny do wykonania wskazanego celu. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej „RODO”.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43,61-872 Poznań z dopiskiem Liderzy Rekrutacji.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany powyżej adres.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Komisję decyzji, co do wyboru przez Komisję zwycięzców Konkursu.
5. Reklamacje rozpatruje komisja Konkursowa złożona z osób będących przedstawicielami Organizatora.
6. Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany przez Reklamującego.
8. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego przez właściwy Sąd powszechny.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestników należy kierować na adres: knowhow2021@olx.pl.
3. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
5. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia.